ویژگی های مواد زائد جامد

مقاله مدیریت مواد زائد جامد شهری - Civilica

مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت مواد زائد جامد شهری ... مدیریت مواد زاتد جامد، دفع مواد زائد جامد، کمپوست، طبقه بندی سیستم های کمپوست، کنترل کیفی کمپوست...

دریافت قیمت

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎ - مجله علمی پژوهشی

92. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﻮاد. زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ. *. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﮔﺮوه. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ... اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ. ﮐﯿﺴﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮن، ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﯾ. ﺎ دﯾﮕﺮ ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ. ا. ي ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﮑﺶ.

دریافت قیمت

کنترل بهداشتی مواد زاید جامد شهری

عبارت مواد زاید جامد (solid wastes) به مجموعه مواد ناشی از فعالیت های انسان و حیوان که ... انواع طبقه بندي‌ها، تركيب و خصوصيات مواد زايد بوده و به سه دسته كلي زباله هاي...

دریافت قیمت

پردازش و دفع مواد زائد جامد

3 ژوئن 2016 ... مواد زائد جامد یا پسماند. به•. کلیه. مواد. زائد. حاصل. از. فعالیت. های. روزمره. انسان. و .... کاربرد. تکنیک. ،ها. روش. ها. و. برنامه. های. مدیریتی. مناسب. جهت.

دریافت قیمت

تحليل مديريت مواد زائد جامد شهري، با تاکيد بر بازيافت زباله (مطالعه ...

مديريت مواد زايد جامد شهري در معناي کلي خود فرايندي چند وجهي است و از مولفه هاي متفاوتي برخوردار است.براي شناخت اين نوع مديريت بايد مولفه ها و عناصر (کاهش از مبدا،...

دریافت قیمت

نقش مردم در مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهر خرم آباد در سال 1384

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺮم آﺑﺎد در ﻣﺪﯾﺮت دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ... ﻫﺎي ﮔﺰاف اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺑﺮدارد ﻟﺬا ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎي ... و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي در. ﺷﻬﺮ ﺧﺮم.

دریافت قیمت

کمیت و کیفیت مواد زاید جامد شهر گرگان در دو فصل بهار و پاییز سال ...

ﻣـﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋـﺪ ﺟـﺎﻣﺪ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻭﺭﺭﻳﺨﺘﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. –. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ... ﺧﺼـﻮﺹ ﻛﻤﻴـﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺯﺑﺎﻟـﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ... ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺕ ﻛﻤـﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ...

دریافت قیمت

Title: The Survey of Hazardous Waste and How to Manage Them in ...

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. 15140. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ... ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ، ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣـﺪ و ﻣـﺎﯾﻊ. ﺑﻮد .... ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮاد زاﺋﺪ.

دریافت قیمت

دانلود رایگان مقالات تخصصی مواد زاید جامد - پسماند • جمع آوری و ...

در این بخش سعی شده تا کلیه مقالات اخیردر زمینه مواد زاید جامد فراهم گردد دسترسی به ... استفاده از مواد زائد روستایی گامی در تامین ریز مغذی های خاک ... لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و.

دریافت قیمت

مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی ...

برای انتخاب مکان صحیح دفن مواد زائد جامد باید معیارهایی مانند شیب، جهت شیب، فاصله از ... در سال 1992 ویلیام هندریکس و دیوید باکلی در پژوهشی با عنوان کاربرد GIS در ... در نهایت فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتریس های حاصل از مقایسه‌های...

دریافت قیمت

اصل مقاله - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

توجه به محیط زیست و از آن جمله مواد زاید جامد شهری مسأله ای است که در سال های اخیر .... با ویژگی های مختلف و متغیر قرار دارد و عوامل تولید مختلف مانند نیروی کار،...

دریافت قیمت

دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد دکتر عمرانی - مهندسی بهداشت محیط

دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد دکتر عمرانی - دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد دکتر عمرانی. ... نوع جنس : فایل. ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip. امکانات : ندارد.

دریافت قیمت

Untitled

کلمات کلیدی - مدیریت مواد زاید جامد - خصوصیات کمی زباله - خصوصیات کیفی زباله - شهر .... دفن نیز مشخص گردید که در محل دفن با توجه به اختصاصات و ویژگی های.

دریافت قیمت

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻟﻬﺎم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺎﻣﯿ

ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ. Solid wastes. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ. وﯾﮋه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. رﺷﺪ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﮋي از ﯾﮏ ﺳﻮ و رﺷﺪ. ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ...

دریافت قیمت

مدیریت مواد زائد جامد و نقش شهروندان - توانا

مواد زائد. جامد می گویند . مواد زائد شهری. مواد زائد غیرخطرناکی که در مناطق مسکونی،. تجاری، ... تعریف. EPA. درباره. زباله های. خطرناک؛. مواد. زائد. جامدی. هستند. كه. بالقوه.

دریافت قیمت

اصل مقاله - فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست

واژه های کلیدی: پسماند، مکان یابی، تحلیل سلسله مراتبی، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، زرین دشت شیراز. ۱- مقدمه. رشد بی ... موقعیت مکانی محل های دفن مواد زائد جامد با توجه به. معیارهای ...... واجد ویژگی های لازم جهت دفن بهداشتی پسماندها.

دریافت قیمت

مواد زائد جامد | طبقه بندي مواد زائد جامد,زباله هاي شهري | PaperPdf.ir

8 فوریه 2018 ... عبارت مواد زايد جامد (solid wastes) به مجموعه مواد ناشي ازفعاليت هاي انسان و ... ها، ترکيب و خصوصيات مواد زايد بوده و به سه دسته کلي زباله هاي شهري،...

دریافت قیمت

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك W

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آن. ❑ ... ﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ. اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﻊ زاﺋﺪات ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . • compatibility and selection. • entry ... ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻛﺸﻮر.

دریافت قیمت

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﺑﺎﻟﻪ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ،. ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﺣﻤﻞ ﻭ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻣﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘـﺪﺍﺭ. ﺯﺑﺎﻟﺔ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ، ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ. ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ ﻭ...

دریافت قیمت

مدیریت موادجامد زائد شهری - جغرافی

مدیریت مواد زائد جامد امروزه بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد. ... 5ـ مکان یابی مناسب و آماده سازی و نگهداری محل های دفن زباله و اجرای کامل تعریف...

دریافت قیمت

مواد زائد جامد

كنترل آلودگي‌هاي محيط ازجمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشكيل مي‌دهد كه با .... و خصوصيات مواد زايد بوده و به سه دسته كلي زباله هاي شهري، زباله هاي صنعتي و...

دریافت قیمت

مقاله مدیریت مواد زائد خطرناک ، پسماندهای شیمیایی و نحوه دفع آن - Civilica

محل و دفع نامناسب مواد زائد خطرناک و شیمیایی سهم بزرگی از کل آلودگی محیط زیست را ... براساس این قانون این مواد باید یکی از ویژگی های قابل اشتعال ، خورنده ،فعال بودن ... پسماندهای شیمیایی و سمی ممکن است به اشکال جامد ، مایع و گاز باشد که مدیریت...

دریافت قیمت

ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ. در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻌﺪوم. ﺳﺎزي اﻳﻦ. ﻣﻮاد ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮري. ﻛﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ... اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ .... و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ.

دریافت قیمت

بازیافت - مواد زائد جامد Solid Waste

بازیافت - مواد زائد جامد Solid Waste - زیبایی بازیافت در بازیابی زیبایی ها از دل زشتی ... انتخاب و کاربرد روش های مناسب فن آوری و برنامه های مدیریتی با لحاظ کردن...

دریافت قیمت

و بررسی در کالنشهر اصفهان پسماند جامد شهری آنالیز فیزیکی و ...

امروزه با توجه به مشکالت دفع مواد زائد شهری و آلودگی. زیست محیطی ... پسماند. های. جامد. شهری. و. صنعتی. شده. است . سرانه. و. میزان. کل. تولید. مواد. زائد. جامد. شهری. در.

دریافت قیمت

معرفی گرایش تخصصی مواد زائد جامد - عصر صنعت سبز کاسپین

تعریف گرایش مواد زائد جامد. در گرایش مواد زائد جامد کلیه ی مفاهیم بنیادی درباره ی مجموعه ی مدیریت پسماند و مواد زائد جامد مورد توجه قرار می گیرد که در این میان می توان...

دریافت قیمت

: بازیافت زباله بازیافت فرایندی است که طی آن مواد، جمع آوری وجدا شده وب

بازیافت ،حجم زباله های ورودی به محیط زیست کاهش می یابد درنتیجه ،از آلودگی ها کاسته می شود ... مواد زائد جامد که به اختصار زباله نامیده می شوند ،هم اکنون در چهار چوب برنامه های زیست محیطی اهمیت ... اقتصاد دانان مواد زائد را چنین تعریف کرده اند. : مواد زائد...

دریافت قیمت

مکان‌یابی مراکز دفن پسماندهای جامد شهری با ... - فضای جغرافیایی

در این بولتن بر ویژگی های زمین شناسی هیدروژئولوژی، آلودگی آبهای سطحی و زیر ... حیدرزاده در اثر با ارزش خود با عنوان معیارهای مکان یابی محل دفن مواد زاید جامد شهری،...

دریافت قیمت

و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬ - علوم محیطی

و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ. And/OR. ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﻻﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﻣﮑﺎن. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻓﻦ. ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. (. Rasooli et al2004 ,. ). ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﯾﮑﯽ از...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدرودرﯾﺎﻧ - بندر امام خمینی

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﻮﯾﮋه زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣـﻮاد ، ﺟﻨﺒـﻪ ... ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ اﻧﻮاع زاﯾﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ د ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ دﻓﻊ. ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدرودرﯾﺎﻧ - بندر امام خمینی

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﻮﯾﮋه زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣـﻮاد ، ﺟﻨﺒـﻪ ... ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ اﻧﻮاع زاﯾﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ د ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ دﻓﻊ. ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

دریافت قیمت

مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین.ppt

تعریف مواد زائد خطرناک (HW) توسط گروه متخصصین زیست محیطی در زمینه مواد زائد ... لجن های آلی; لجن های غیر آلی; مواد زائد مایع آلی; مواد زائد مایع غیر آلی; مواد زائد جامد...

دریافت قیمت

مدیریت مواد زائد جامد - سایت بهداشت محیط ایران

جهت جلوگیری از الودگی های زیست محیطی مواد زائد جامد بایستی بلافاصله بعد از ... و فقط بایستی زمین شناسی منطقه – ویژگی های خاک منطقه و ضعیت آبهای سطحی و...

دریافت قیمت

جزوه پسماندهای شهری و صنعتی دکتر مختاری - وب سایت علمی و آموزشی ...

1 مارس 2018 ... مدیریت پسماند – انواع مواد زائد جامد – ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند – تغییر شکل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند

دریافت قیمت

مقاله مدیریت مواد زائد جامد شهری - Civilica

مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت مواد زائد جامد شهری ... مدیریت مواد زاتد جامد، دفع مواد زائد جامد، کمپوست، طبقه بندی سیستم های کمپوست، کنترل کیفی کمپوست...

دریافت قیمت

SWOT استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به ...

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ را در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ. ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ... ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﯾﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (. Tchobanoglous et .... ﺣﺴﯿﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﮐﺎرﺑﺮد آن، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﺎ، .1377.

دریافت قیمت