سنگ شکن رول صاف از نوع 2411

لیست قیمت لوازم خانگی دوو () - ایمالز

آخرین قیمت واقعی خرید و فروش اینترنتی ، نقد و بررسی ، مشخصات ، انواع لوازم ... BY SIDE FRS-2411IAL REFRIGERATOR یخچال ساید بای ساید دوو FRS-2411IAL...

دریافت قیمت

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس

و ﻣﺤﺼﻮﻻت. آن. ﻫﺎ. ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﺤﻮﻝ اﺳﺖ . ﺑـﻪ. ﻋـﻼوه. ، در ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از. CPC. در اﻧـﻮاﻉ ...... ﺳﻨﮓ. 11020. ﺑﺮﯾﮑﺖ و ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از زﻏﺎﻝ. ﺳﻨﮓ. 1103. ﺷﯿﺴﺖ ﻗﯿﺮي ...... 2411. اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﺗﻘﻠﯿﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﮑﻞ. 80. درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ. 24110. اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﺗﻘﻠﯿﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ...... ﺻﻮرت روﻝ. ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ. 5. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮ؛. ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم از ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮا، ﻻﯾﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰي ﯾﺎ ﻧﻮار...

دریافت قیمت

م/ 711 - 187 1397 / 03 / 09 79 2/ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول

30 مه 2018 ... CIRCUIT BREAKER TYPE TED 24 D/ACZ 4 POLES 250A. (TEK-250). 1 ...... اﺳﺗد ﺑﻠت ﺑﺎ دو ﺳر رزوه ﺑﮫ طول 60 ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺑﺎ دو ﻣﮭره ودو واﺷر از ﻧوع ا. 292.

دریافت قیمت

نوع صفحه نمایش مورد استفاده در سنگ شکن سنگ - سنگ شکن VSI5X

سنگ شکن فروش و بالی صفحه نمایش. صفحه نمایش سنگ سنگ شکن مورد استفاده. ... کسب و کار از سنگ شکن سنگ در غنا , صفحه نمایش ... در نوع ... دریافت قیمت...

دریافت قیمت

لیست پایان نامه ها - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

گزارش یك مورد تاكیكاردی فوق بطني از نوع فیبریالسیون. دهلیزی به علت ...... بررسي اثر دكسترومتورفان بر روی پره پاراسیون عضله صاف. ژژنوم خرگوش ...... برر سي اثر آمینوفیلین داخل وریدی بر میزان موفقیت سنگ شكن داخل. حالبي : یك ...... 2411. لﭘﯾﺗﻟوﻣ نارﺎﻣﯾﺑ رد مرﺳ تﺎﺗﮐﻻ ﺢطﺳ تﯾﻌﺿو ﯽﺳررﺑ. ىراوﻧ تﺳﺗ زا هدﺎﻔﺗﺳا ﺎﺑ نآ ىﺎھ دﻣﺎﯾﭘ و ﺎﻣورﺗ. 1395.

دریافت قیمت

خروجی اکسل - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

63, 3014276, 12213, رابطه بین سنگ های دستگاه ادراری و عوامل خطر احتمالی در بیماران ..... 235, 3013456, 11393, تاثیر NO CODE بر نوع درمان دریافتی بیماران, 1396 ...... 2411, 3005035, 4015, بررسی عوامل موثر بر میزان علاقه و مشارکت دانشجویان ...... of osthol and prangos ferulacea extract on rat uterus smooth muscle motility...

دریافت قیمت

5931 - بندی‌استاندارد‌مشاغل‌ایران‌ طبقه ‌ - سامانه ملی استاندارد مهارت

وظای ویژه و مخصوص به هر سطب مهار ؛. •. انواع مهار. های مورد نیاز )در معنای وسی آن(؛ و ...... دارها، سنگ. تراش. ها، سنگ. شکن. ها و سنگ. تراش. های تزیین. دار، در نسخه بین. المللای ..... ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ. 2411. ﺣﺴﺎﺑﺪاران. 2414. ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮان ﻣﺎﻟﯽ ...... ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺻﺎف. ﮐﺎري ﻓﻠﺰات. 3117. ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻓﺮزﮐﺎري. 3117. ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻓﻠﺰﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰات ﮔﺮان.

دریافت قیمت

Sheet1

36, سنگی برگوری, جامه دران, جلال آل احمد, ادبیات, ادبیات ایران, 11000 ...... 2411, راز قتل پالومینو مولرو, علم, ماریو وارگاس یوسا, اسدالله امرایی, ادبیات, ادبیات ..... 2672, 116 نوع غذا با قارچ, ثالث, پریدخت منصور, هنر, آشپزی و شیرینی پزی, 32000 ..... 2972, تناسب اندام و شكم صاف, فراروی, پونه بازرگان, عمومی, پزشكی و بهداشت, 26000.

دریافت قیمت

tarrif-i 2

6, 1395, 01022900, ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص, 8174250 ...... 476, 1395, 25171010, قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق, 199416, 2488569996, 79770 ...... و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي ...... 2411, 1395, 55142100, پارچه ساده تاروپودي, رنگرزي شده, باکمترا ز85%ا...

دریافت قیمت

دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

اجرای انواع پروژه های فراساحلی از جمله طراحی و ثبت حق مالکیت مدل جدید سکوی حفاری خود .... و مجرابندهای درون چاهی/ خدمات آزمایشگاهی سنگ و سیال مخزن/ جریان سنج های چندفازی/ ...... 486, 484, گروه صنعتی سانا عایق, تولید کننده انواع عایق های رول و لوله فوم .... لول سوئیچ ، لول ترانسمیتر ، فلوسوئیچ، کنترل ولو ، شیر فشار شکن ، شیر...

دریافت قیمت

ü 1 . ü 3 . ü 1 . ü 5 . ü 1 . ü 1 . ü 3 . ü 3 . ü 1 . ü 2 . ü 3 . ü 1 . ü 1

ﻧﻮع ﭘﻴﭽﺸﻲ. ) : 1383 ü . 1. اﻳﺮان. 232. ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ و ﺑﺎرﻳﺖ. -. ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت. : 1389. اﻳﺮان. -. اي ﺗﻲ اِس آي اي ﺗﻲ ..... زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. -. اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﺮد. : 1353 ü . 1. اﻳﺮان. 379. ﻧﺎﻣﻪ هﺎي اداري. -. اﺑﻌﺎد. اﻳﺮان : 1346 ..... ورﻗﻬﺎي ﺻﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ...... ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎي ﺷﻜﻦ دار ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ...... 2411. ﺪﻳﺮﻠآ ﻞﻴﻨﻳو ﻲﻠﭘ ﺲﻨﺟ زا ﻲﻜﻴﺘﺳﻼﭘ ﺖﺨﺳ يﺎه ﻪﻟﻮﻟ. -. ﻦﻴﻴﻌﺗ شور. ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ داﻮﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺖﻣوﺎﻘﻣ.

دریافت قیمت

جدول آخرین ویرایش گروه های کالایی کلیه ردیف تعرفه ها به تفکیک کد

16 مه 1997 ... 1, رديف, شماره تعرفه, نوع كالا, گروه كالايي ...... 1261, 1260, 25171010, قلوه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق, 4 ...... 2412, 2411, 30012000, عصاره‌هاي غدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنها, 1 ...... 3124, 3123, 39199050, رول PVC چسب خورده با چسب پايه حلال آلي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive...

دریافت قیمت

نقشه سایت بازار اینترنتی تسهیل

بازار تسهیل خود را به عنوان واسط رابط خریدار و فروشنده و تضمین کننده سلامت معامله برای فروش و عرضه همه انواع محصولات مجاز برای فروش در ایران توسط کسب و کارهای...

دریافت قیمت

لینک دریافت فایل اطلاعات

15, 06403, A, 87, ا رين پتروايده, توليد انواع گريس اب بند شيرالات صنعتي ...... انواع الكتروداعم ازاستيل -لوازم ا رگن 2OC-چدن -نقره -فولاد-انواع سنگ ساب نماينده AK, تهران خ .... اداري وموادمصرفي (تونر/كارتريج /رول فكس )inosanap/xorex/gnusmas/nonac/ph ..... شهرك صنعتي يرود-محدوده برج شكن بندرخزراميرابادنكائت 0115322500.

دریافت قیمت

English to Urdu and Roman Urdu Dictionary - Scribd

deyna / سنگ ہو لینا sañg ho leyna / ساتھ ہو لینا saath ho ...... 1474 barely ad بمشکل bah muSHkil / صاف صاف saaf saaf .... 1557 bead roll ...... موج شکن mauj SHikan .... 2411 burgeon. v.t. n. ...... فرقہ firqah / لقب laqab / مذہب mazhab / نوع

دریافت قیمت

دستگاه رول صاف کن وخط شیت - 09128663250 مهندس مارکویی - آپارات

25 آوريل 2017 ... ماشین مارکت - سازنده ماشین آلات رول فرمینگ دستگاه رول صاف کن و گیوتین صاف بر تمام اتومات دارای 5 غلطک رول صاف کن ، ایستگاه کشنده و تابلو...

دریافت قیمت

Sheet1

37, شهرك صنعتي اسفيدواجان, جمال طبيعت - عليرضا, استخراج انواع سنگ تزئيني ...... سنگ شکن مخروطي, ميکسر پنوماتيک, ماشين آلات سائيدن مواد, سنگ شکن فکي, ..... لوسيون صاف کننده مو, بسته بندي انواع روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني, ريمل, ...... 2411, شهرك صنعتي رنگسازان, توليدي سفره مجلل حرير پلاست - شركت, فيلم...

دریافت قیمت

روزگار تلخ سپری شده - منطقه 3 - شهرداری مشهد

27 مه 2018 ... انواع محصوالت زراعی، باغــی و دامی به ارزش. ناخالص 95 هزار و ...... مواد را صاف می گذارند کف دســتت. این ...... امیدواریم زلزله بعدی توی دل های سنگی اتفاق. بیفتد و آن ... جدول 2411 . دِ لَنگون ...... می رفتند. رول های بزرگ چسب را از کشورهای دیگر می خریدند، بعد به ..... شد، می گوید: اول، بچه های خط شکن. وارد مسیر...

دریافت قیمت

لیست پایان نامه ها - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

گزارش یك مورد تاكیكاردی فوق بطني از نوع فیبریالسیون. دهلیزی به علت ...... بررسي اثر دكسترومتورفان بر روی پره پاراسیون عضله صاف. ژژنوم خرگوش ...... برر سي اثر آمینوفیلین داخل وریدی بر میزان موفقیت سنگ شكن داخل. حالبي : یك ...... 2411. لﭘﯾﺗﻟوﻣ نارﺎﻣﯾﺑ رد مرﺳ تﺎﺗﮐﻻ ﺢطﺳ تﯾﻌﺿو ﯽﺳررﺑ. ىراوﻧ تﺳﺗ زا هدﺎﻔﺗﺳا ﺎﺑ نآ ىﺎھ دﻣﺎﯾﭘ و ﺎﻣورﺗ. 1395.

دریافت قیمت

ال - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

91 - ارزیابی گونه های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوش های به ...... 516 - بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات ...... 1636 - مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای ...... 2411 - بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش...

دریافت قیمت

Sheet1

108, Fresh or chilled edible offal of swine, از نوع خوك، تازه يا سردكرده, 2063000 ...... whether or not heat-treated, قلوه سنگ، ريگ، ريگهاي صاف و سنگهاي چخماق ...... استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهاي، لنوگاز ساده، رول پنبهاي ..... 2411, Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace...

دریافت قیمت

فیدر , انواع فیدر , دستگاه فیدر , feeder , سنگ شکن فیدر

فیدر , انواع فیدر , فیدر چیست , فیدر پنو ماتیک , فن گستر , دستگاه فیدر , قیمت فیدر , کویل بازکن , رول بازکن , feeder , سنگ شکن فیدر. ... شرکت فن گستر پویا، ارائه کننده ماشین آلات کویل بازکن، رول بازکن، صاف کن، فیدر جهت استفاده در...

دریافت قیمت

اینجـــــــــــــا

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه ﻧﺼﺐ در ﭘﺎﻧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي از ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي. وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، ...... ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ، رﯾﮓ، رﯾﮓ ﻫﺎي ﺻﺎف و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﭼﺨﻤﺎق. 25171010. 10 ..... ﺑﺎﻧﺪﮐﺸﯽ و ﻟﻮﻟﻪ اي، ﻟﻨﻮﮔﺎز ﺳﺎده، رول ﭘﻨﺒﻪ اي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎده و. ﭘﺪﭼﺸﻤﯽ ...... ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ. 84814000 ...... 2,411. ﺳﺎﯾﺮ. 85279900. 20. 9. ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. 2,412. --- ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ (CRT). 85284110.

دریافت قیمت

رول بازکن دستمال JOHSON 1200 - آذین صنعت

دستگاه رول بازکن خودکار جانسون با کارکرد باطری و سنسور چشمی حساس و قابلیت تنظیم میزان بازشدن دستمال کاغذی.

دریافت قیمت

اقتصادبان | لوازم آشپزخانه

Karal Diamond Nut Cracker گردو و فندوق شکن کارال مدل دایموند, 340,000, 340000 ..... برش دهنده سنگ مدل GDM121 بوش, 3,000,000, 3000000, ۳۰ آبان ..... حوله کاغذی گلریز مدل Super Fine بسته 2 عددی Golriz Nanotex Anti Bacterial Paper Towel 1 Roll ...... سطل زباله هوم کت کد 2411 Homeket 2411 Waste Bin, 55,000, 55000, ۳۰ آبان.

دریافت قیمت

English to Urdu and Roman Urdu Dictionary - Scribd

deyna / سنگ ہو لینا sañg ho leyna / ساتھ ہو لینا saath ho ...... 1474 barely ad بمشکل bah muSHkil / صاف صاف saaf saaf .... 1557 bead roll ...... موج شکن mauj SHikan .... 2411 burgeon. v.t. n. ...... فرقہ firqah / لقب laqab / مذہب mazhab / نوع

دریافت قیمت

ملی ساختمان ایران مقررات مبحث پنجم نویس پیش های ساختمانی و فرآورده ...

1 ژانويه 2017 ... نوع از انواع مواد افزونی )سنگ آهک ویژه، پوزوالن طبیعی مرغوب، سرباره کوره ...... کامالً صاف، و دارای کام و زبانه بر روی حداقل دو لبة مخالف آن است، تا اتصال ...... 2411. کیلوگرم بر متر مکعب تا. 7111. کیلوگرم بر متر مکعب ...... های سریع شکن، تند شکن، کندشکن و دیر ..... های پیش ساختة قیری باید به صورت رول بسته.

دریافت قیمت

5931 - بندی‌استاندارد‌مشاغل‌ایران‌ طبقه ‌ - سامانه ملی استاندارد مهارت

وظای ویژه و مخصوص به هر سطب مهار ؛. •. انواع مهار. های مورد نیاز )در معنای وسی آن(؛ و ...... دارها، سنگ. تراش. ها، سنگ. شکن. ها و سنگ. تراش. های تزیین. دار، در نسخه بین. المللای ..... ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ. 2411. ﺣﺴﺎﺑﺪاران. 2414. ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮان ﻣﺎﻟﯽ ...... ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺻﺎف. ﮐﺎري ﻓﻠﺰات. 3117. ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻓﺮزﮐﺎري. 3117. ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻓﻠﺰﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰات ﮔﺮان.

دریافت قیمت

لینک دریافت فایل اطلاعات

15, 06403, A, 87, ا رين پتروايده, توليد انواع گريس اب بند شيرالات صنعتي ...... انواع الكتروداعم ازاستيل -لوازم ا رگن 2OC-چدن -نقره -فولاد-انواع سنگ ساب نماينده AK, تهران خ .... اداري وموادمصرفي (تونر/كارتريج /رول فكس )inosanap/xorex/gnusmas/nonac/ph ..... شهرك صنعتي يرود-محدوده برج شكن بندرخزراميرابادنكائت 0115322500.

دریافت قیمت

Sheet1

108, Fresh or chilled edible offal of swine, از نوع خوك، تازه يا سردكرده, 2063000 ...... whether or not heat-treated, قلوه سنگ، ريگ، ريگهاي صاف و سنگهاي چخماق ...... استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهاي، لنوگاز ساده، رول پنبهاي ..... 2411, Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace...

دریافت قیمت

نوع صفحه نمایش مورد استفاده در سنگ شکن سنگ - سنگ شکن VSI5X

سنگ شکن فروش و بالی صفحه نمایش. صفحه نمایش سنگ سنگ شکن مورد استفاده. ... کسب و کار از سنگ شکن سنگ در غنا , صفحه نمایش ... در نوع ... دریافت قیمت...

دریافت قیمت

خروجی اکسل - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

63, 3014276, 12213, رابطه بین سنگ های دستگاه ادراری و عوامل خطر احتمالی در بیماران ..... 235, 3013456, 11393, تاثیر NO CODE بر نوع درمان دریافتی بیماران, 1396 ...... 2411, 3005035, 4015, بررسی عوامل موثر بر میزان علاقه و مشارکت دانشجویان ...... of osthol and prangos ferulacea extract on rat uterus smooth muscle motility...

دریافت قیمت

نقشه سایت بازار اینترنتی تسهیل

بازار تسهیل خود را به عنوان واسط رابط خریدار و فروشنده و تضمین کننده سلامت معامله برای فروش و عرضه همه انواع محصولات مجاز برای فروش در ایران توسط کسب و کارهای...

دریافت قیمت

آخرین آپدیت اولویت بندی گروه کالایی مرداد 97 | شرکت بازرگانی ...

140, 02084000, از نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌هاي كوچك دريايي ...... 1260, 025171010, قلوه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق, 4 ...... 2411, 030012000, عصاره‌هاي غدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنها, 1 ..... 2798, 037031000, به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر, 21.

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺁﺟﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ. (. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ) ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﺭﺳﯽ ﺁﻥ ﺍﺯ ﭘﺨﺘﻦ ﺧﺸﺖ. (. ﮔﻞ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ. ) و ﻧﻮﻉ. ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ ﺁﻥ ... ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺯوﺍﯾﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﻪ و ﺳﻄﻮﺣﺸﺎﻥ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺳﻄﺢ ﺑﺰﺭگ ﺁﺟﺮ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ. 4 ...... 2411-2412-2413-2414-2415-2417-2418-2419-2429-2430-2431-2432-2433-2434- ..... 2. Vinyl Tile. 3. Roll. 4. Conductive Tile. 5. Vinyl Asbestos Tile omransoft...

دریافت قیمت

نرخ عوامل موثر در فهرست بهاي 1397

38, 36, 13040202, متصدی برق کارخانه آسفالت و سنگ شکن, نفر - ساعت, 96,656 ...... 435, 433, 31320501, ورق صاف ازبست سیمان به ضخامتهای 10 8 6 و12 میلیمتر, کیلوگرم ... کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ضخامت 1/5 میلیمتر به صورت رول ...... 2411, 2409, 33072402, کابل مسی قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه باروکش...

دریافت قیمت