بوته در می تواند

ارزیابی و مقایسه روش های مختلف فاصله ای برای اندازه ... - ResearchGate

بوته یا درختچه به راحتی می توان به تولید. کل این بوته ها یا درختچه ها در هکتار و در. سطح مراتع پی برد. عالوه بر این، تراکم به. عنوان پارامتر مهم در ارزیابی حفاظت خاک.

دریافت قیمت

ﺍﺛﺮﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮﺻﻔﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﺗﺎﺧﻴﺮﺩﺭﻛﺎﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺎ. ٥٠. ﺑﻮﺗﻪ .... ﻭﺭﺍﺛﺘﻲ ﺩﺭ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﻟﻲ ﺑﺎ. ﻛﺸﺖ ﺯﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ. ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺪ. ﺭﻭﻳﺸﻲ. ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ.

دریافت قیمت

تراکم بوته و آرایش کاشت لوبیا چیتی در منط

اثر فاصله ردیف های کاشت بر روی تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه معنی دار بود. ... دانه حبوبات با داشتن حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد پروتئین می تواند نقش مهمی در تأمین مواد...

دریافت قیمت

افزایش کشت چرس در شمال افغانستان - BBCPersian

4 نوامبر 2007 ... این بوته های سبز رنگ، بوته های چرس (بنگ) است که کشت آن پدیده ای رو به ... گاهی هم می توان این کشتزارها را در کنار جاده ها، در زمین های حصار نشده و در...

دریافت قیمت

ﻣﻭﺳﺳﻪ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻏﺭﺑﺕ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻧﺑﺎﺕ ﻫﻧﮓ

ﮐﺮﮐﺪﺍﺭ،. ﺑﻮﺗﻪ. یﺍ. ﻳﺎ ﺩﺭﺧ. ﺘﭽﻪ ﺍ. ﻳﯽ ﺑﻮﺩﻩ. ﻭ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ. ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻤﻮ. ﻓﻘﻂ ﻳﮑﺒﺎﺭ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻧﺒﺎﺕ. ﻫﻨﮓ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ ﻭ. ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮی ﻧﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ. ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺍﻟﯽ ﺩﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ.

دریافت قیمت

روز 8 تا 6 تحقیقات و تجربه نشان می دهند که لوبیا در خاک لومی به هر عملی

می توان به منظور اجتناب از بیماری های ریشه در خاک های با رس باال از •. آبیاری بارانی ... می توان عملکرد لوبیا را با دانستن تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته •.

دریافت قیمت

آموزش حفاظت از بوته رز در حال مرگ - زراعت یار

11 آگوست 2017 ... شاید در نگاه اول وجود آنها در اطراف بوته رز بی ضرر باشد اما در صورتی که مرطوب باشند می توانند باعث آسیب رساندن به بوته رز شوند. Image titled...

دریافت قیمت

۳ راهکار برای پیشگیری از زرد شدن برگ گیاهان - پایش

22 آگوست 2017 ... اما اگر باغبان، با انبوهی از برگ‌های زرد شده گیاه خود روبرو شود، این می‌تواند نشانه یک بیماری بزرگ باشد. حال این زرد شدن برگ‌ها مربوط به بوته گوجه...

دریافت قیمت

اثرآرایش کاشت و تراکم بوته ذرت (Zea mays L ... - مجله علوم زراعی ایران

ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺎج ﺧﺮوس در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻃـﻮل. از ردﯾﻒ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ذرت ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ. 15. درﺻـﺪي. آن ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد ... و ﻣﯿـــﺰان. زﯾﺴﺖ ﺗﻮ. ده ﺗﺎج ﺧﺮوس رﯾﺸﻪ ﻗﺮﻣـﺰ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان ﺑـﺎ. اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗــﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗــﻪ ذر. ت، ﺗــﺎ. 89.

دریافت قیمت

ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ رﯾﺸﻪ و زوال ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﺑﺰه و

21 مه 2016 ... ﻫﺎ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. درﮐﻨﺘﺮل. ﺑﯿﻤﺎري. ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ. رﯾﺸﻪ. و. زوال. ﺑﻮﺗﻪ. ﺧﺮﺑﺰه. و. ﻃﺎﻟﺒﯽ. در. ﺷﺮاﯾﻂ. ﻣﺰرﻋﻪ. ﻣﻮرد. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻗﺮار. ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﮐﻠﯿﺪواژه. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ،. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﺧﺎﮐﺒﺮد، ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ.

دریافت قیمت

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

با توجه به نتایج آزمایش رقم بهار با تراکم کاشت مظلوب 450 بوته در متر مربع از نظر ... ازآنجایی که افزایش تراکم،با افزایش شمار سنبله در واحد سطح می تواند باعث...

دریافت قیمت

اثرآرایش کاشت و تراکم بوته ذرت (Zea mays L ... - مجله علوم زراعی ایران

ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺎج ﺧﺮوس در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻃـﻮل. از ردﯾﻒ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ذرت ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ. 15. درﺻـﺪي. آن ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد ... و ﻣﯿـــﺰان. زﯾﺴﺖ ﺗﻮ. ده ﺗﺎج ﺧﺮوس رﯾﺸﻪ ﻗﺮﻣـﺰ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان ﺑـﺎ. اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗــﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗــﻪ ذر. ت، ﺗــﺎ. 89.

دریافت قیمت

در اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ارﻗﺎم ﮐ - اکوفیزیولوژی گیاهان ...

اﺳﺖ و در ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪود زﯾـﺎدي. ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﮔﯿﺎه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد. ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﺗـﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗـﻪ ﻣﻄﻠـﻮب. در ﮐﻠﺰا، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ و ﺧـﺎك ﻣﻨﻄﻘـﻪ. ﺳﺒﺐ ﻣﯽ.

دریافت قیمت

خیار گلخانه ای: هرس،تربیت، جوان کردن، بوته کشی و برداشت - رخ ...

10 ژوئن 2017 ... با توجه به نوع گیاه و هدف از هرس، اندام حذف‌شده می‌تواند شاخه، برگ، گل، میوه و ... حذف شاخه‌های اضافی خیار گلخانه ای به بوته اجازه رشد طولی و تولید میوه...

دریافت قیمت

چگونه بوته یاس رازقی پرورش دهیم - بیتوته

پس با کمک این چگونه نهایت عشق خود را در پرورش این بوته زیبا به کار بگیرید. ... گل رازقی و یاس رازقی را می توان بوسیله پیوند روی یاس سفید (چمپا) نیز زیاد کرد...

دریافت قیمت

مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز سویا از طریق تراکم بوته و علف‌کش ایمازتاپ

مدیریت تلفیقی علفهای هرز سویا از طریق تراکم بوته و علف کش ایماز تاپیر .... بوته ها، نتیجه بهتری از کاربرد علف کش ها حاصل می گردد و می توان مقدار مصرف علف...

دریافت قیمت

بیماری های مهم لوبیا - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی ...

22 آوريل 2017 ... گاهی اوقات بوته های بیمار با تولید ریشه های نابجا به صورت ردیف های طولی از ... علائم بیماری همچنین می تواند به صورت لکه های آبسوخته بر روی غلاف...

دریافت قیمت

اثر تراکم بوته بر عملکرد - فیزیولوژی گیاهان زراعی

10 ا کتبر 2000 ... بوته در. مترمربع. و. کم. تر. ین آن در رقم جم در تراکم. 12. بوته در. مترمربع. تولید. شد . از این رو. می. توان پیشنهاد نمود که به منظور افزایش عملکرد...

دریافت قیمت

بوته کوره بلند - Packman

24 دسامبر 2014 ... به طور کلی انتخاب قطر بوته تجربی است. تجربه نشان داده است که بسته به شرایط کار، مصرف کک در هر متر مربع سطح بوته کوره بلند می تواند از...

دریافت قیمت

569 K - بوم شناسی گیاهان زراعی

در مجموع، رقم آبیدر با تراکم کاشت ۴۰۰ بذر در ترکم بوته. متر مربع ... واقع خاصیت جبران کنندگی نسبی بین اجزای عملکرد، می تواند نقصان عملکرد. را وقتی که یک...

دریافت قیمت

تأثیر تراکم بوته و تعداد و مراحل وجین علف های هرز بر عمل کرد دانه ذرت ...

به منظور بررسی تأثیر تراکم بوته های ذرت و تعداد و مراحل وجین علف های هرز بر وزن خشک این علف ها و ... برای کنترل علف های هرز در کرمان می تواند مؤثر و اقتصادی باشد.

دریافت قیمت

ایرنا - اراده سیاسی، تجاری دولت عراق، در بوته آزمایش

1 روز پیش ... اما به دلیل ویژگی‌هایی که عراق از آنها برخوردار است، این کشور می‌تواند گزینه مناسبی برای مراودات تجاری ایران باشد. هادی حق شناس اقتصاددان در...

دریافت قیمت

گوجه فرنگی درختی شبیه سیب است، ولی می تواند سرخ، زرد یابنفش ...

13 فوریه 2011 ... آیا تا کنون می توانستید تصور کنید که گوجه فرنگی را می توان روی درخت هم پرورش داد که هم سرخ تر باشد و هم آبدارتر و مسلما خوشمزه تر؟ برای آنانی...

دریافت قیمت

ﺍﺛﺮﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮﺻﻔﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﺗﺎﺧﻴﺮﺩﺭﻛﺎﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺎ. ٥٠. ﺑﻮﺗﻪ .... ﻭﺭﺍﺛﺘﻲ ﺩﺭ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﻟﻲ ﺑﺎ. ﻛﺸﺖ ﺯﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ. ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺪ. ﺭﻭﻳﺸﻲ. ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ.

دریافت قیمت

خوش به حال بوته ي ياسي که در ايوان توست - شعر علیرضا بدیع

28 مه 2014 ... خوش به حال بوته ي ياسي که در ايوان توست. مي تواند هر زمان دلتنگ شد بويت کند. بندگان در بند خويش اند از کسي ياري مخواه. از خدا بايد بخواهي تا «منِ...

دریافت قیمت

تراکم بوته و آرایش کاشت لوبیا چیتی در منط

اثر فاصله ردیف های کاشت بر روی تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه معنی دار بود. ... دانه حبوبات با داشتن حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد پروتئین می تواند نقش مهمی در تأمین مواد...

دریافت قیمت

در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺎي ﺗﺮش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﻣﻨﻄ

ﺑﻮﺗﻪ در. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . واژه ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : ﭼﺎي ﺗﺮش، ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﺳﺒﺮگ. *. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ..... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﺳﺒﺮگ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﭼﺎي ﺗﺮش ﺷﻮد.

دریافت قیمت

مقاله اثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزاء ...

فواصل مناسب بین ردیف های کاشت و بین بوته ها در روی ردیف کاشت تعیین کننده فضای رشد قابل استفاده هر بوته می باشد. ... اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

دریافت قیمت

آیا می دانید میوه فیسالیس چه خواصی دارد؟ » رویداد ایران | Ruydadiran

16 آوريل 2018 ... بوته های این میوه تا ارتفاع 1 متر رشد می کنند و دارای بوته های کوچک مخملی .... برای جلوگیری از تاثیر سرما می توان روی بوته پوشش های پلاستیکی...

دریافت قیمت

در اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ارﻗﺎم ﮐ - اکوفیزیولوژی گیاهان ...

اﺳﺖ و در ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪود زﯾـﺎدي. ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﮔﯿﺎه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد. ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﺗـﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗـﻪ ﻣﻄﻠـﻮب. در ﮐﻠﺰا، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ و ﺧـﺎك ﻣﻨﻄﻘـﻪ. ﺳﺒﺐ ﻣﯽ.

دریافت قیمت

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺮﻣﻜﻮات ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ در

11 نوامبر 2013 ... در درون ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. (. ﻣﺎﺟﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،. 1987. ؛. ﻳﺎت و اﺳﺘﻴﻮن،. 1978. ). اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ. 80. درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺧﺴﺎرت وارد ﺳﺎزد . در. ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﻴﺪﮔﻲ، ﺳ.

دریافت قیمت

مزایای سوزاندن پلت های بوته ذرت-ITPNews

بوته ذرت فشرده و تبدیل به زیست توده جامد (یا پلت) شده است که می توان آن را مانند ذغال در نیروگاه ها سوزاند و به این ترتیب پخش گاز کربن دی اکسید را کاهش و تعداد...

دریافت قیمت

همه چیز درباره کاشت سیر در گلدان + آموزش - نمناک

نکاتی را که بیان می کنیم به کار بگیرید تا بهترین نتیجه را بگیرید. ... کاشت سیر است با این حال کاشت سیر درون خانه می تواند هر زمانی از سال صورت بگیرد. ... سپس هر حبه سیر را از بوته جدا کنید و آن را طوری در خاک بکارید که انتهای صاف آن، که...

دریافت قیمت

دلایل ریزش گلهای بوته خیار | گل من و تو

30 ژوئن 2018 ... اگر همه گل های ریخته شدند و بوته شما میوه ای تولید نکرد بدانید که عمل گرده ... شرایط آب و هوایی، مانند گرمای بیش از حد و یا سرما، می‌تواند باعث عدم...

دریافت قیمت

برداشت روزانه سی هزار بوته کاهو توسط ربات - رسانه کلیک

29 ژانويه 2016 ... به جای تکیه بر کشاورزان انسانی، کارخانه های سبزیجات داخلی، ربات هایی را استخدام می کنند که می توانند روزانه سی هزار بوته کاهو را برداشت کنند.

دریافت قیمت

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد قابل فروش و ویژگی ...

12 مارس 2014 ... ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ. ﻱ. ﮐﻠﻴﺪ. :ﻱ. ﺑﺬر،. ﭘﯿﺎز. ، ﺧﺰاﻧﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻮﺗﻪ .۱. ﺍﺳﺘﺎﺩ ..... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺛﺮ ﺳﺎل، ﻓﺎﺻـﻠﻪ. ﺑﯿﻦ ﺑﻮﺗﻪ. 5. ﺳﺎﻧﺘﯽ.

دریافت قیمت